Abendmusiken

Anbi

Uitvoeringen

Oosterkerk
Grote Oost 58
Hoorn (NH)

Uitvoeringen juni

Koepelkerk
Grote Noord 15
Hoorn

Contactadres

Abendmusiken Hoorn
Stijgbeugel 33
1689 VH Zwaag

Mail

Via het contactformulier kunt u eenvoudig contact met ons opnemen.

Geheugensteun

Geen concert missen?
Hier kunt u zich aanmelden.

Anbi

ANBI-status: Stichting Abendmusiken is met ingang van 01-01-2013 erkend als culturele ANBI. Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die verplicht moeten worden gepubliceerd. Het meest recente jaarverslag (w.o. financieel) kunt u aanvragen via het contactformulier.

Registratie: De stichting is opgericht op 26 september 2003 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37108683. Het fiscale nummer bij de belastingdienst is 812647555.

Doelstelling: het organiseren van orgel- en cantateconcerten in de Oosterkerk in Hoorn en daarmee een verrijking te vormen voor het culturele leven in de stad Hoorn en omgeving. De concerten vormen mede een podium voor (jonge) talentvolle musici die tijdens of na hun conservatoriumopleiding orkestervaring kunnen opdoen bij deze concerten. Daarnaast heeft de stichting in haar concerten een educatieve doelstelling: het publiek krijgt van de dirigent een toelichting op ontstaan, inhoud, historische en religieuze context van de uit te voeren cantates.

De stichting richt zich met name op het uitvoeren van werken van J.S. Bach en tijdgenoten, in de traditie van de concerten zoals die in de 17e en 18e eeuw in de Duitse stad Lübeck werden gegeven onder de naam “Abendmusiken”. Voor het bezoeken van de concerten zal geen financiële drempel bestaan: de concerten zullen zoveel mogelijk gratis zijn en daarmee toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

De werkzaamheden van de stichting zijn zonder winstoogmerk; de stichting streeft geen commerciële belangen na.

Bestuur: het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden, te weten,

  • Voorzitter – Nell van der Laan
  • Secretaris – Harry Toebes
  • Penningmeester – Arjan Griffioen

Beloning bestuurders: De bestuurders van Stichting Abendmusiken ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Administratie: De stichting houdt een administratie bij waaruit de aard en de omvang van de gemaakte kosten, alsmede van de inkomsten en het vermogen van de stichting blijken. Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd.
Eigen vermogen: Het vermogen blijft beperkt tot datgene wat nodig is voor het realiseren van de doelstelling van de stichting; de beschikbare fondsen worden uitsluitend hieraan besteed. Het creëren van eigen vermogen is geen doelstelling van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een bankrekening.

Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt een eventueel overblijvend positief saldo aan een stichting met een vergelijkbare doelstelling.

Inkomsten: De stichting verwerft gelden op verschillende manieren:

  • subsidies van daartoe geëigende instellingen (VSB-fonds, Anjerfonds) of overheid (m.n. gemeente en provincie)
  • sponsoring door bedrijven of particulieren
  • giften/donaties
  • opbrengst van deurcollectes na afloop van de concerten (de concerten zijn gratis toegankelijk).

Kosten: De door de stichting gemaakte kosten bestaan uit:

  • huur van de Oosterkerk
  • huur muziekinstrumenten
  • onkostenvergoedingen instrumentalisten en solisten (koorleden ontvangen geen vergoeding of beloning)
  • administratiekosten
  • muziek
  • drukwerk
  • onderhoud website, kosten inschrijving Kamer van Koophandel
anbi abendmusiken concerten hoorn

Uitvoeringen maart en september

Oosterkerk
Grote Oost 58
Hoorn (NH)

Uitvoeringen juni

Koepelkerk
Grote Noord 15
Hoorn

Contactadres

Abendmusiken Hoorn
Stijgbeugel 33
1689 VH Zwaag

Mail

Via het contactformulier kunt u eenvoudig contact met ons opnemen.

l

Geheugensteun

Geen concert missen?

Hier
kunt u zich aanmelden.