ANBI

ANBI-status: Stichting Abendmusiken is met ingang van 01-01-2013 erkend als culturele ANBI. Hieronder vindt u de belangrijkste gegevens die verplicht moeten worden gepubliceerd. Het meest recente jaarverslag (w.o. financieel) kunt u hier downloaden.

Registratie: De stichting is opgericht op 26 september 2003 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37108683. Het fiscale nummer bij de belastingdienst is 812647555.

Contactadres: Stichting Abendmusiken Hoorn

Stijgbeugel 33

1689 VH Zwaag

E-mail: info@abendmusiken.nl

Doelstelling: het organiseren van orgel- en cantateconcerten in de Oosterkerk in Hoorn en daarmee een verrijking te vormen voor het culturele leven in de stad Hoorn en omgeving. De concerten vormen mede een podium voor (jonge) talentvolle musici die tijdens of na hun conservatoriumopleiding orkestervaring kunnen opdoen bij deze concerten. Daarnaast heeft de stichting in haar concerten een educatieve doelstelling: het publiek krijgt van de dirigent een toelichting op ontstaan, inhoud, historische en religieuze context van de uit te voeren cantates.

De stichting richt zich met name op het uitvoeren van werken van J.S. Bach en tijdgenoten, in de traditie van de concerten zoals die in de 17e en 18e eeuw in de Duitse stad L´┐Żbeck werden gegeven onder de naam "Abendmusiken". Voor het bezoeken van de concerten zal geen financiële drempel bestaan: de concerten zullen zoveel mogelijk gratis zijn en daarmee toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

De werkzaamheden van de stichting zijn zonder winstoogmerk; de stichting streeft geen commerciële belangen na.

Bestuur: het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden, te weten

Marga Koek, voorzitter

Harry Toebes, secretaris

Klaas van Wieren, penningmeester

Beloning bestuurders: De bestuurders van Stichting Abendmusiken ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Administratie: De stichting houdt een administratie bij waaruit de aard en de omvang van de gemaakte kosten, alsmede van de inkomsten en het vermogen van de stichting blijken. Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd.

Eigen vermogen: Het vermogen blijft beperkt tot datgene wat nodig is voor het realiseren van de doelstelling van de stichting; de beschikbare fondsen worden uitsluitend hieraan besteed. Het creëren van eigen vermogen is geen doelstelling van de stichting. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een bankrekening.

Opheffing: bij opheffing van de stichting vervalt een eventueel overblijvend positief saldo aan een stichting met een vergelijkbare doelstelling.

Inkomsten: De stichting verwerft gelden op verschillende manieren:

Kosten: De door de stichting gemaakte kosten bestaan uit: